Regulamin Promocji

Sklepu internetowego „Olej Mamy!”

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji jest Barbara Cotin, prowadząca działalność pod nazwą OlejMamy Barbara Cotin, Paliwodzizna 100, Paliwodzizna 87-400, NIP: 6441538252, REGON: 017263210, (dalej jako: „Organizator”).
 2. Promocja jest prowadzona pod nazwą „Olej Mamy! – wymień punkty na kupony rabatowe”, dalej jako „Promocja”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w Sklepie internetowym pod adresem internetowym www.olejmamy.pl.
 4. Promocja nie łączy się̨ z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Kuponów rabatowych na Karcie Olej Mamy! w Sklepie internetowym;

Karta Olej Mamy! – elektroniczna karta, którą Organizator przekazuje Klubowiczowi po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym i założeniu Konta internetowego w Sklepie internetowym i która służy do zbierania Punktów oraz korzystania z Promocji;

Klient – nabywca lub posiadacz Kuponu rabatowego na Karcie Olej Mamy! w Sklepie internetowym;

Klubowicz – Klient, który posiada Konto internetowe w Sklepie internetowym;

Kupon rabatowy – elektroniczny kupon rabatowy w postaci kodu uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie internetowym www.olejmamy.pl;

Konto internetowe – konto utworzone dla Klienta zgodnie z Regulaminem. Klient po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić saldo Punktów oraz zmieniać swoje dane osobowe;

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Organizatora drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu internetowego, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie internetowym.

Produkty – przedmioty oferowane w sprzedaży w Sklepie internetowym www.olejmamy.pl;

Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie;

Punkty – punkty przyznawane przez Organizatora Klubowiczom za zakup Produktów w Sklepie internetowym. Punkty uprawniają Klubowicza do ich wymiany na Kupony rabatowe według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie;

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem www.olejmamy.pl.

§ 3

Zasady Promocji

 1. Skorzystanie z Promocji wiąże się̨ z koniecznością̨ realizacji zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Do Promocji może przystąpić́ wyłącznie Klient, będący osobą fizyczną posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 3. Korzystając z Promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Promocja polega na wymianie Punktów, które są gromadzone na Karcie Olej Mamy! przez Klientów za pośrednictwem ich Konta internetowego w Sklepie internetowym na Kupony rabatowe.
 5. Punkty w Promocji przeliczane są na Kupony rabatowe w poniższy sposób:
 1. 300 Punktów odpowiada Kuponowi rabatowemu o wartości 30 złotych brutto;
 2. 500 Punktów odpowiada Kuponowi rabatowemu o wartości 50 złotych brutto;
 3. 1000 Punktów odpowiada Kuponowi rabatowemu o wartości 100 złotych brutto.
 1. Punkty uzyskiwane są przez Klienta poprzez wymianę ich za wydane i zapłacone za Produkty w Sklepie internetowym złotówki, w następujący sposób: 1 punkt za każdy 1 złotych brutto.
 2. Za zapisanie się do Newsletteru, Klient otrzyma jednorazowo 50 Punktów. W razie rezygnacji przez Klienta z Newsletteru i ponowne się zapisanie Punkty nie zostaną na nowo przyznane.
 3. Zdobyte w powyższy sposób Punkty mogą być wykorzystane przez Klienta na zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Promocja obowiązuje pomiędzy 1 styczniem a 31 grudnia każdego roku kalendarzowego (dalej „Okres promocji”). Punkty tracą wartość z końcem 31 grudnia roku kalendarzowego i konieczne jest ich zbieranie na nowo w kolejnym roku kalendarzowym.
 5. Klient może korzystać z powyższej Promocji wielokrotnie, w zależności od ilości Punktów zgromadzonych na jego Karcie Olej Mamy!. Każdy wykorzystany na zakupy w Sklepie internetowym Kupon rabatowy zmniejsza ilość Punktów na Karcie Olej Mamy!.
 6. Wymiana punktów możliwa jest przez stronę www.olejmamy.pl, zakładka „Wymień punkty na kupon”. Szczegółowa instrukcja generowania Kuponu jest dostępna po zalogowaniu do Konta.
 7. Kupon rabatowy wygenerowany w Okresie promocji jest ważny 30 dni licząc od daty wygenerowania.
 8. Podczas transakcji Klient może wykorzystać maksymalnie jeden Kupon rabatowy.
 9. W przypadku zwrotu zakupionego Produktu albo Produktów w Sklepie internetowym Organizator anuluje odpowiednią liczbę Punktów, które uprzednio zostały dodane z tytułu zakupionych w Sklepie internetowym Produktu albo Produktów.
 10. Kupon obniża cenę towaru nabytego w sklepie Organizatora.
 11. Wygenerowany kupon może być wykorzystany tylko raz, a w przypadku gdy wartość zakupów jest mniejsza od wartości Kuponu jego niewykorzystana cześć wygasa. Wartość jednostkowa poszczególnych towarów po wykorzystaniu Kuponu nie może być mniejsza niż 1 grosz. Kupon nie podlega wymianie na pieniądze lub inne korzyści.
 12. Podczas transakcji Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Kupon.
 13. Kupon otrzymany nie łączy się z innymi rabatami i kuponami
 14. Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z użyciem Kuponu nie odzyskuje prawa do Kuponu, z wyjątkiem sytuacji, w której Uczestnik zwróci wszystkie towary zakupione z wykorzystaniem kuponu. Postanowienie to nie dotyczy zwrotów z tytułu reklamacji produktów.
 15. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
 16. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób.

§ 4

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację:
 1. w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i na adres Organizatora;
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Organizatora.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora zostały opisane w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie internetowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
 3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie www.olejmamy.pl.