REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „Olej Mamy!”

§ 1 

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży przez Barbara Cotin, prowadząca działalność pod nazwą OlejMamy Barbara Cotin, Paliwodzizna 100, Paliwodzizna 87-400, NIP: 6441538252, REGON: 017263210, za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.olejmamy.pl.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.olejmamy.pl.
 3. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłącza ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Adres – adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – usługa transportowa realizowana w celu dostarczenia Kupującemu jego Zamówienia.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz zamówienia – usługa Sklepu Internetowego, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.
Kupujący – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (b) osoba prawna lub (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Konto Klienta – usługa Sklepu Internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym – www.olejmamy.pl – za pośrednictwem, którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie Zamówienia. Sklep internetowy udostępnia Kupującym również usługi elektroniczne oraz treści cyfrowe opisane w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca – Barbara Cotin prowadząca działalność pod nazwą OlejMamy Barbara Cotin, Paliwodzizna 100, Paliwodzizna 87-400, NIP: 6441538252, REGON: 017263210,

tel.: + 48 691 540 407

e-mail: kontakt@olejmamy.pl.

Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strony – obie Strony Umowy – Kupujący i Sprzedawca.

Subskrypcja Olej Mamy! – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na złożeniu przez Kupującego Zamówienia, które odnawia się z wybraną przez Kupującego częstotliwością, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Przedsiębiorca – Kupujący niebędący Konsumentem.

Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. Wszystkie Produkty są uwidocznione na stronie internetowej – www.olejmamy.pl

Umowa lub Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo ustne oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Kupującego drogą telefoniczną.

§ 3

Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący minimalnych wymagań technicznych takich jak: dostęp do internetu, zainstalowana odpowiednia przeglądarka internetowa, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki tzw. „Cookies”.
 2. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 3. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:
 1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich;
 2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
 5. niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy;
 6. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

Zakupy w Sklepie internetowym

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto Klienta lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
 2. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1. Dotychczas złożone Zamówienia są jednak wiążące o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Zamówienie na zakup może być złożone zarówno poprzez stronę internetową Sklepu internetowego jak i telefonicznie.
 6. Składanie Zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe pod numerem telefonu: +48 691 540 407 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zamówienie telefoniczne wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą mailową.

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich (PLN) oraz określone są w wartości brutto tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedawcy od Kupującego w związku z zakupem Produktu. Możliwe jest podanie ceny netto wraz z podaniem stawki podatku VAT oraz cenny brutto.
 2. Ceny Produktów widoczne w Sklepie internetowym są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się: cena za Produkt oraz koszty ich dostawy (w zależności od wybranej formy dostawy).
 4. W dokonania zakupu wybrany Produkt należy dodać do Koszyka w Sklepie, następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie (a) sposób dostawy Produktu oraz (b) metodę płatności za Zamówienie, a także (c) podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 5. Wiążące Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego, przez co należy rozumieć oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Niezależnie od powyższego w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Zamówienia Sprzedawca zamieszcza link do Regulaminu, którego załącznikiem jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz pouczenie, że szczegóły dotyczące prawa odstąpienia zawarte są w Regulaminie.
 7. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

§ 5

Sposoby płatności

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 1. Płatność przy odbiorze, czyli za pobraniem u dostawcy (dotyczy tylko zamówień wysłanych na teren Polski);
 2. Płatność przelewem online – wpłata za pośrednictwem kanału płatności online, na konto partnera sklepu – serwisu Przelewy24
 3. Płatność przelewem tradycyjnym – wpłata bezpośrednio na konto Sprzedawcy o numerze: 07 1160 2202 0000 0005 8544 3014 w Millenium Bank
 4. Gotówką w momencie odbioru osobistego Produktu.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub wyłączenia niektórych form płatności.

§ 6

Realizacja Zamówienia

 1. Przewidywany termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie lub na Koncie Klienta.
 2. Dostawa Produktu na rzecz Kupującego jest dokonywana niezwłocznie, najczęściej Produkt jest wysyłany następnego Dnia roboczego, zazwyczaj realizacja następuje do 5 Dni roboczych, najpóźniej jednak do 30 Dni roboczych, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty, a w przypadku wyboru dostawy za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia Zamówienia od Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy dostawy Zamówienia:
 1. przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem Pocztex, DPD wg wyboru Kupującego, po wcześniejszej przedpłacie;
 2. przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem DPD, wg wyboru Kupującego,
 3. przesyłka kurierska odbierana przez Kupującego w punkcie odbioru Orlen.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy w trakcie składania Zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz formy płatności.
 2. Nasze Produkty dostarczamy wyłącznie w terenie Polski
 3. W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, Produkt będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji Zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Produktu – w tym terminie.

§ 7

Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu – koszt opakowania i odesłania Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument.
 5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do Umowy:
 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu i znajduje się pod tym linkiem.

§ 8

Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
 4. O ile nie ustalono inaczej Produktu należy zwrócić na adres: Barbara Cotin ul Paliwodzizna 100, 87-400 Golub-Dobrzyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Produktu w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9

Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną. W przypadku wystąpienia wady Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi lub gwarancji, jeżeli została udzielona.
 3. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Kupujący może złożyć reklamację w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@olejmamy.pl.
 5. Korzystając z rękojmi może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 4. żądać usunięcia wady.
 1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 2. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący go nabył.
 4. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie a Sprzedawca odbiera od Kupującego Produkt na swój koszt.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 8. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę, nie później niż w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania Produktu Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę.
 11. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od Umowy.
 12. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
 3. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w §9 Regulaminu, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w §9 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 2. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjni dokonanej przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
 3. Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

§ 10

Pozasądowe sposoby

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 1. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Sklepu internetowego, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich.
 2. Żaden z elementów treści publikowanych Sklepie internetowym nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 13

Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
 5. wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
 2. zmiany warunków rynkowych.
 3. wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty Produktów.
 4. zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy,
 5. konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Kupującego.
 1. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. O treści zmian Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.olejmamy.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.